NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013093
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021
Dotace může být poskytnuta až do výše 1 768 408,00 Kč.

CÍLE PROJEKTU:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

j) ICT.

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

 

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

  • nízká motivace ke vzdělávání;
  • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
  • nedůslednost ve školní přípravě;
  • kázeňské přestupky;
  • nedůsledné rodičovské vedení;
  • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků střední školy je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky střední školy vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku střední školy je možné vycházet z informací získaných při zápisu.

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců v týdnech, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 %