PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Gymnázium Boskovice se stalo jedním z partnerů Jihomoravského kraje v projektu
PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358.

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Období realizace: 1.12.2017 – 30.11.2020             

Cíle projektu

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast. Pilotně bude odzkoušena metodická podpora odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. To má významný dopad na nutnost udržení dostatečného počtu kvalitních odborných učitelů, protože v nejbližších letech dojde k postupnému navyšování počtu absolventů ZŠ nastupujících na SŠ a předpokládáme navýšení počtu žáků i v učebních oborech pro stavebnictví.

Gymnázium Boskovice v rámci projektu vybuduje kvalitní zázemí pro výuku fyziky (laboratoř a učebna), doplní výukové materiály pro výuku dalších přírodovědných předmětů. V rámci projektu budou probíhat kromě pravidelné výuky také aktivity mimo povinné vyučování (kroužky, exkurze, přednášky).