Projekt Implementace KAP JMK II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zkrácený název:  iKAP JMK II

Doba trvání: 1.9. 2020 – 31.8.2023

Popis projektu

Hlavním cílem je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Projekt bude zaměřen na management SŠ, kde dochází v poslední době k velké generační výměně. Výsledky budou předávány prostřednictvím pravidelných porad SŠ a VOŠ, které spadají pod odbor školství Jihomoravského kraje.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu, jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání. Díky současné pandemické situaci bude významná část projektu online, čímž budou pedagogové nuceni využívat online zdroje a online platformy.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Gymnázium Boskovice v rámci projektu pořídí pomůcky do fyziky, robotiky, biologie, chemie a také pomůcky pro odborné fotografování. Budou vytvořeny nové výukové materiály pro výuku přírodovědných předmětů. V rámci projektu budou probíhat kromě pravidelné výuky i aktivity mimo povinné vyučování (kroužky, exkurze, přednášky). Gymnázium Boskovice bude též organizovat pravidelná sdílení pedagogů gymnázia a spolupracujících škol spolupracujících škol se zaměřením na metodiku výuky přírodovědných předmětů s využitím nakoupených pomůcek a sad především do fyziky. Alespoň jedenkrát ročně zorganizujeme „přehlídku“ dovedností žáků, které si osvojili v jednotlivých kroužcích a seminářích.