Archiv

T.A.L.E.N.T.

T. A. L. E. N. T. – zeměpisný seminář

V rámci probíhajícího zeměpisného semináře projektu TALENT jsme využili možnosti a realizovali seminář vedený externím lektorem z Akademie geoinformačních dovedností.
Více

Badatelský projekt pro vyšší gymnázium Absolventi Gymbos z genderového pohledu

Projekt pokračuje výzkumem v terénu. Začátkem školního roku si studenti rozdělili adresy 500 absolventů z let 1995-2000, rozkopírovali jsme dotazníky týkající se jejich profesního uplatnění, finančního ohodnocení a společenského postavení. Připravujeme v tomto pololetí dvě přednášky týkající se genderové problematiky obecně a postavení žen ve společnosti. Více

Rodičovská skupina II.

Dne 15. 4. 2014 proběhlo druhé skupinové setkání určené pro rodiče mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 8 z 34 pozvaných. Mimo emailové pozvánky byl rodičům předběžně zaslán poštou zvací dopis. Skupinu opět facilitovala garantka psychologického poradenství projektu, psycholožka Michaela Pličková. Více

Seminář románských jazyků

Seminář románských jazyků – francouzštiny a španělštiny je zaměřen na praktické využití jazykových znalostí. Hlavními aktivitami jsou porozumění slyšenému textu a ústní projev. Více

Rodičovská skupina I.

Dne 3. 12. 2013 proběhlo první skupinové setkání určené pro rodiče mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 12 z 31 pozvaných. Mezi rodiči byl o setkání velký zájem, jak je patrné jednak z emailových a telefonických ohlasů na zvací dopis, který byl rodičům s předstihem rozeslán poštou, a dále z živé diskusní aktivity a zúčastněné atmosféry přibližně dvouhodinového setkání.  Skupinu vedla garantka psychologického poradenství projektu, psycholožka Michaela Pličková.
Více

Semináře anglického jazyka a konverzace

V minulém školním roce probíhaly semináře anglického jazyka a konverzace ve dvou skupinách: sekundě a kvartě.
V sekundě jsme vycházeli především z literárních textů, zabývali jsme se četbou ukázek různých autorů, jejich rozborem, slovní zásobou i gramatickými formami. Více

Přednáška Úvod do problematiky gender

Využili jsme možnosti, kterou nám dává projekt TALENT, a v rámci badatelského projektu pro vyšší gymnázium Absolventi gymnázia a jejich uplatnění v praxi z genderového pohledu jsme pozvali na 7. 11. 2013 do Boskovic ředitelku Gender Studies Praha, o. p. s. paní Helenu Skálovou, aby nás seznámila s hlavními pojmy a problematikou gender. Více

Seminář Chemie v praxi

Seminář chemie v praxi se koná pravidelně 1x za měsíc v rozsahu 2 až 3 hodin. Den v měsíci není přesně stanoven, bude vždy určen po vzájemné domluvě. Obsahem semináře je především praktická laboratorní činnost s vysvětlením a popisem probíhajících chemických dějů. Více

Seminář prezentace

V semináři prezentace se zabýváme počítačovou sazbou a vytvářením materiálů pro tisk. Budeme pracovat se systémem LaTeX, který se hodí především na sazbu matematického textu.  Více

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934