Archivy

Petr Drahoš

Volba do školské rady školy

Od 21. 9. 2021 budou probíhat online volby členů školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky. Kandidáti se mohou hlásit do pátku 17. 9. 2021 na email alena.svanovska@gymbos.cz.

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací zkoušky – dodatek

Podle opatření obecné povahy ze dne 8. března 2021 platilo, že uchazeč má dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, dále jen JPZ, a oba koná na stejné škole (pokud se JPZ na druhé škole nekonaly).

Z toho důvodu ministerstvo opatřením obecné povahy ze dne 7. května 2021 stanovilo, že všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

Uchazeči musí řediteli školy potvrdit svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021. Pokud uchazeč svůj zájem nepotvrdí, nemůže jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu konat. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odkaz na dokument MŠMT.

Informace k přijímacímu řízení

Na základě dotazů, Vás informujeme, že rodiče jako třetí osoby vstup do školy během přijímacích zkoušek povolený nemají. Ráno, jakmile u žáka překontrolujeme doklad o negativním testu, rodiče odchází a žáky si mohou vyzvednout po 12:30, kdy končí testy a žáci opouštějí školu. Rodiče se tedy testovat nemusí.
V případě, že si budete chtít žáka na přestávku odvést ven ze školy, tak ráno při předávání žáků podepíšete souhlas s opuštěním školy pro své dítě. V opačném případě žáka nebudeme moci pustit ven z budovy.

Další hračky pro IT

Milí studenti,
během distanční výuky se na gymnáziu ani v nejmenším nezahálí. Chystáme pro vás nová zařízení, která budete moci využívat v kroužku robotiky a IT, případně v hodinách IVT.
Všechno jsme mohli nakoupit díky projektu iKAP JMK II., do kterého je naše škola zapojena a který navazuje na vám již dobře známé projekty PolyGram a KaPoDaV.
Až se vrátíte do školy, můžete přenášet svoje nápady z počítače do reálného světa.

Na co se můžete těšit:

  • 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+,
  • DOBOT MOOZ-2 – 3D tiskárna, laser, CNC frézka,
  • laserový plotr –pro řezání a gravírování,
  • CNC frézka,
  • programovatelné robotické rameno s výměnnými nástavci,
  • Arduina a Raspberry Pi autíčka,
  • a spoustu senzorů pro IoT na naše hry a pokusy.

Zatím vše připravujeme a testujeme.

Petr Drahoš

Informace o testování žáků na Covid-19 pro účely přijímací zkoušky

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (příp. poskytovatelem zdravotních služeb) v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, jejímž je žákem. Základní škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prodělaného onemocnění nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a již uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky.

Veřejná zakázka – Dodávka IT zařízení a příslušných licencí

Stručný popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT zařízení a příslušných licencí v rámci rozpočtu školy. Součástí dodávky bude uvedení zařízení do chodu, technická podpora a poradenství, zaškolení pracovníků.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Veřejná zakázka: Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace

Stručný popis předmětu:

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejich hlavním účelem je rekonstrukci hygienických zařízení u schodišť a tělocvičny a s tím spojenou výměnu vnitřní kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v budově Gymnázia v Boskovicích.

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Mimoškolní činnost ve školním roce 2020/2021

Nota

Garant: Mgr. Martin Nerud
Smíšený pěvecký sbor Nota působí na Gymnáziu Boskovice od roku 1986.
Pravidelně vystupuje na vánočních a jarních koncertech v Boskovicích a okolí, za dobu své existence mnohokrát reprezentoval školu a Boskovice i v zahraničí. Repertoár sboru zahrnuje skladby artificiální hudby od období renesance až po současnost, úpravy lidových písní i hity hudby nonartificiální.
Zkouší 2 hodiny týdně – každý čtvrtek 14:00 – 15:30

 

Malá Nota

Garant: Mgr. Alena Honzáková
Malá Nota označuje pěvecký sbor NG I – IV, zahrnuje vokální a instrumentální aktivity. Sbor tradičně vystupuje na vánočních koncertech a jarní přehlídce pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní.

 

Divadélko poezie

Garant: Mgr. Věra Prosová
Divadélko poezie plynule navazující na divadelní soubor Kaňka je na Gymnáziu v Boskovicích činné od r. 1992. Zaměřuje se na jevištní zpracování básnických i prozaických textů české i světové literatury. Jelikož se jedná o myšlenkově náročnější texty, soubor je orientován na studenty z vyššího gymnázia. Mezi nejzdařilejší inscenace patří Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta, dramatizace básní J. H. Krchovského Hadí svleky pod bílou zdí či Slova, která jsou vyřčena a jež nelze vzíti zpět Raymonda Queneaua. Soubor, který hraje pro studenty gymnázia i veřejnost, také několikrát vystoupil v rámci Festivalu Boskovice, který pořádá organizace Unijazz.

 

GAUDEAMUS – školní časopis

Garant: Mgr. Jaromír Baranok

 

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

 

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

 Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

 

O přírodě v přírodě

Vedoucí:         Milada Barešová

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

 

Klub Biosphera

Vedoucí:         Jana Vládková

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každou lichou středu 14:45 – 16:45

 

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín:

BIOSPHERA každou druhou středu (v sudých týdnech) od 14:45 hodin,

FOTOGRAFOVÁNÍ každé druhé úterý (v lichých týdnech) od 13:45 hodin

Pozn.: Termín kroužku se ve výjimečných případech může změnit (studenti jsou informováni mailem).

 

Fyzikální kroužek

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.

Termín: každé druhé úterý od 14:00, pravidelná účast není povinná

Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).

 

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní. 

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek, Petr Drahoš

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí:         Stanislav Sedláček

Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní ve čtvrtek. 

Cizí jazyky

Úterý       13:30 – 14:30   Doučování z anglického jazyka   Zika
Úterý       14:00 – 15:00   Doučování z anglického jazyka   Chlupová
Úterý       14:00 – 15:00   Konverzace v německém jazyce   učebna 208

Tělesná výchova

Úterý        13:45 – 15:00 Volejbal   – Vykoukal
Čtvrtek     13:45 – 15:00 Basketbal – Zika
Pátek        13:45 – 15:00 Florbal – Vykoukal
                  13:45 – 15:30 Gymnastika – Barešová
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934