32 studentů Gymnázia Boskovice pod vedením paní prof. Světlany Trefné se vydalo po stopách 1. světové války. Do tohoto mezinárodního projektu se zapojily další dvě školy – ze Slovinska a z Portugalska.

Události 1. světové války jsou dnes zastíněny 2. světovou válkou, ovšem hrůznost obou válek je srovnatelná, a proto bylo cílem projektu připomenout nejen mladší generaci krvavý průběh 1. světové války.

Touto válkou v letech 1914-1918 se poprvé rozšířilo bojiště z evropského prostoru na celý svět. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných rozměrů, demonstrovala hrůzy moderní techniky zapojené do strategie ničení – nasazení nových zbraní – tanků, letadel, stejně jako chemických bojových látek. Válka se dotkla ve zvýšené míře i civilního obyvatelstva nedostatkem potravin, prací žen ve zbrojařském průmyslu, bombardováním měst a přinesla závažné politické změny.

Byla to válka, ve které umřelo denně 5 600 vojáků. Zapojilo se do ní 28 států. Nejvíce postiženi byli však obyčejní lidé. Tyto události by neměly být zapomenuty, naopak bychom si je měli připomenout a z šerednosti této nedávné historie se poučit.

Cílem projektu bylo vzpomenout na tyto důležité události světových dějin v co nejširším pohledu a hlavně díky samostatné práci žáků všech zúčastněných škol.

Všechny předpokládané výstupy z tohoto projektu byly splněny.

1) Studenti pracovali s celkem 17 rodinami, jejichž příbuzní bojovali v této válce, sesbírali velké množství informací, dobových materiálů i dokumentů, z nichž pak sestavili výstavu
Právě tato část na studenty nejvíce zapůsobila, protože měli možnost poznat historii prostřednictvím opravdových životních osudů a příběhů.
Tato slavnostní prezentace se konala symbolicky 11.11.2009 u příležitosti ukončení bojů 1. světové války a zúčastnilo je jí na 150 hostů.

2) Studenti podnikli dvě cesty do zahraničí, při nichž se nejen setkali se svými přáteli z družebních škol, ale hlavně si mohli místa, o kterých jen slyšeli z vyprávění nebo o nich četli, prohlédnout na vlastní oči.
Nejpůsobivější byla cesta do Slovinska, při které studenti poznávali místa tzv. Sočské fronty, kde zemřelo také obrovské množství českých vojáků.

3) Studenti také připravili dvě výukové prezentace – jednu v powerpointu a druhou pro interaktivní tabuli, ve kterých jednak stručně představují svou vlastní práci, ale hlavně budou sloužit jako výukový materiál v hodinách dějepisu a občanské výchovy. Studenti pak sami budou učit svoje spolužáky i žáky jiných boskovických škol, tato metoda výuky se nám velmi osvědčila už při předchozích projektech

4) Po celou dobu práce na projektu studenti pravidelně informovali veřejnost o průběhu své práce jednak na samostatných webových stránkách, ale i prostřednictvím regionálního tisku.

Projekt byl celkově hodnocen velice kladně jak samotnými studenty a jejich pedagogy, tak veřejností, které byl představen. Tento způsob tzv. projektové výuky má na Gymnáziu Boskovice již několikaletou tradici a opět se ukázal jako jeden z nejefektivnějších způsobů moderní výuky nejen společenskovědních oborů.

Výstava je přístupná do Vánoc 2009 v Galerii Na chodbě v prostorách Gymnázia Boskovice.