Projekt „Učíme se navzájem“ je založen na vzájemné komunikaci studentů a učitelů z ČR a Portugalska. Výuka probíhá ve třech rovinách. Čeští studenti připravují materiály pro portugalské studenty a vysvětlují jim vybranou problematiku. Obdobně připravují a vysvětlují úkoly portugalští studenti českým studentům. Učitelé obou zemí připravují společně materiály pro všechny studenty a učí nejenom studenty obou zemí, ale i sebe navzájem, protože poznávají nové metody a formy výuky. Jde o metodu výuky, která je velmi motivující a umožňujeinterdisciplinární přístup. Při realizaci našeho tématu, kterým byla fotosyntéza, jsme rozvíjeli nejen vědomosti a dovednosti z biologie a chemie, ale také z geografie, informačních technologiíčeského jazyka a anglického jazyka.

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné zaměřit se na následující problematiku:

1. výběr tématu,

2. harmonogram spolupráce,

3. vypracování materiálů pro studenty,

4. spolupráce učitelů ve škole,

5. zpětná vazba.

 

Při hledání vhodného tématu pro náš projekt jsme vycházeli z učebních plánů obou zemí. Hledali jsme nejenom společné zajímavé téma, ale také zařazení v ročnících, aby  spolupracující studenti byli ve stejném věku. Abychom mohli propojit výuku vypracovali jsme harmonogram spolupráce. Pro komunikaci pomocí „on line“ technologií je vhodné stanovit rozvrhové požadavky, aby bylo možné realizovat vzájemnou výuku studentů pomocí konzultací nebo videokonferencí.

Na vypracování výukových materiálů se podíleli učitelé obou zemí, tak aby splňovaly požadavky kladené oběma kurikuly. Pro naplnění interdisciplinárního přístupu je nutná spolupráce učitelů dané školy.

Při realizaci našeho projektu se z různých úhlů pohledu zabývali fotosyntézou studenti v hodinách chemie, biologie, geografie, IVT a českého jazyka. Protože všechny materiály byly vypracovány v angličtině, v hodinách anglického jazyka překládali studenti pracovní materiály. Pro ověření efektivity práce touto metodou jsme vypracovali testy, které zjišťovali úroveň získaných vědomostí a dovedností, a dotazník, kterým jsme zjišťovali názory studentů.


 Práce v učebnách IVT a BIOLOGIE