logoefs

Ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili projekt The First Steps 2016-1-CZ01-KA101-023332, jehož cílem je postupné zařazování prvků metody CLIL do výuky. Chceme propojovat výuku odborných předmětů a jazyků tak, aby se žáci seznámili s anglickou slovní zásobou a užívanými frázemi v odborných tématech v předmětech biologie, fyzika, chemie a geografie.

Prvním krokem v tomto projektu je vzdělávání učitelů a příprava materiálů do hodin, čemuž se aktuálně věnujeme. Probíhá také jazyková podpora od vyučujících angličtiny, kteří zajišťují korekci vytvořených materiálů a všeobecnou pomoc s užíváním jazyka. V létě 2017 se pedagogové zapojení do projektu zúčastní vzdělávacích kurzů ve Velké Británii, kde si doplní ke znalostem získaným samostudiem přehled o moderních trendech ve výuce CLIL a osvojí se funkční metodické postupy.

Ve školním roce 2017/2018 proběhne ve vybraných třídách pilotáž nachystaných materiálů a budeme nabyté zkušenosti uvádět do praxe.

Vzhledem k tomu, že znalost angličtiny a její aktivní používání je dnes již považována za standard a na trhu práce je jedním ze základních požadavků, věříme, že pomocí podobných projektů pomůžeme studentům zlepšit se v jazykové oblasti a zvýšíme jejich úspěšnost při přijímacích řízeních na vysoké školy i při studiu.

Mgr. Petra Makovcová

A-karty

Biology

Chemie