KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Gymnázium Boskovice se stalo jedním z partnerů Jihomoravského kraje v projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Období realizace: 1.11.2017 – 31.10.2020             

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.

Gymnázium Boskovice v rámci projektu působí jako lokální leader. Spolupracuje se základními školami, podporuje kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků gymnázia i žáků ZŠ. V rámci projektu bude také vybudovaná nová multimediální učebna. 

KaPoDaV –  Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Gymnázium Boskovice v projektu působí v roli lokálního lídra. Bude poskytovat ostatním školám poradenství a kolegiální podporu. Aktivně se bude podílet na vytváření sítě podnikavých škol a partnerství se ZŠ a SŠ. Cílem bude snaha podpořit podnikavost a kreativitu žáků základních a středních škol JMK a dále úzká spolupráce s vybranými školami.

Naše škola se v rámci tohoto projektu zaměří hlavně na mediální výchovu, práci s informacemi  a vytváření vlastních zpráv. K tomu slouží nově vybudovaná multimediální učebna. 

V průběhu projektu na naší škole budou také zrealizovány následující produkty:

  • Badatelství s Terezou – Globe – žáci se učí kreativně přistupovat k problémům, stanovovat hypotézy a hledat řešení; program pracuje s badatelsky orientovaným vyučováním.
  • Škola pro udržitelný rozvoj – koncept dlouhodobého programu, ve kterém žáci spolupracují s okolní komunitou. Navrhují zlepšení okolí školy a společně s komunitou realizují miniprojekt.
  • Program Dr. Zdědil a pan Zdražil – jednodenní výukový program – tematický den s využitím PC aplikace k finanční gramotnosti.
  • Program Inspirací k podnikání – jednodenní program – tematický den, který učí účastníky využívat metodu Lean canvas.
  • Soutěž Tvoř s 3D tiskem a laserem – soutěž žákovských týmů ve využívání prototypovacích digitálních technologií.
  • Firemní dny Jihomoravského kraje – soutěž žákovských týmů v řešení úkolu zadaného vybranou firmou.